Wednesday, 17 June 2009

Súťažný projekt Svätoplukovo námestie v Nitre - použitie princípu Voronoiovho diagramu

Architektonický koncept riešenia je založený na znovuvytvorení a zapojení verejného parteru do života námestia. Námestie je v návrhu chápané ako živý organizmus, ako živá substancia obsahujúca v sebe udalosti, situácie, funkcie, činnosti, prostredia, mikro a makropriestory, ktore definujú život v meste a priamo na námestí. Princíp tvorí popieranie uličnej čiary, kde dochádza k zotieraniu hraníc medzi domom, ulicou a námestím, parter je otvorený, stráca sa uzatvorenoť prostredí a hranice medzi interiérom a exteriérom. Užívateľ kontinuálne prechádza mezi priestormi otvorenými a polootvorenými, medzi veľkopriestormi a malopriestormi.Živý organizmus prostredí a ich rôznych mierkových kvalít je v návrhu geometricky abstrahovaný do Voronoiovho diagramu, ktorý je práve jeho predstaviteľom a grafickým vyjadrením. Voronoiov diagram je tu použitý ako východisko generovania novej urbanistickej štruktúry. Je vytvorený na podklade náhodne zvoleného mraku bodov v priestore, ktorých počet a vzájomné vzdialenosti závisia od predpokladanej koncentrácie udalostí, funkcií, pohybov a interakcií v priestore námestia v navrhnutej základnej urbanistickej figúre. Vzniká tak algoritmická sústava polí, ktorých ďalšia analýza vzájomných vzdialeností tvorí základnú schému novej priestorovej štruktúry. Pri zohľadnení základnej urbanistickej figúry a súčasnej výšky ríms okolitej zástavby je navrhnutá výšková mapa , ktorá je aplikovaná na novovytvorenú Voronoiovu štruktúru. Výsledkom je optimalizovaná „ideálna“ hmotovo-priestorová skladba s vlastnou zapamätateľnou identitou a s možnosťou výhľadov na panorámu Horného a Dolného mesta.Novotvar tvorí zároveň prechod medzi drobnou historickou zástavbou a dominantnou mierkou divadla a je vyrovnaným protipólom jeho doteraz jednoznačnej pozície. Je to nový vstup do kontextu historického miesta a prostredia a súčasne s ním spoluvytvára jeden organický celok. Novokoncipovaná skladba sa tak stáva ďalším symbolom mesta, novou ikonou, ktorá sa podieľa na vytváraní nového mestského prostredia 21.storočia.

Geometria novej zástavby je algoritmicky vytvorená pomocou nástroja Grasshopper, ktorého vstupné dáta boli modifikované Rhinoscriptom. Uverejňujem algoritmickú schému s vyznačením väzieb jednotlivých krokov v Grasshopperi a rhinoscriptovú analýzu diagramu.


No comments:

Post a Comment