Thursday, 18 June 2009

Ideový návrh - dostavba kaštieľa Bocian v MarkušovciachV spolupráci s arch. štúdiom Atrium z Košíc vznikol ideový návrh na dostavbu kaštieľa v Markušovciach. Kaštieľ Bocian bol postavený v roku 1790 a jeho a podoba sa dodnes zčasti zachovala, vrátane unikátnej konštrukcie krovu. Za objektom kaštieľa sa nachádza už skoro nezachovaná figúra historického muriva -bývalé sýpky a stajne v tvare U, v ktorých mieste sa predpokladá výstavba nového objektu. V prvom kole ideového návrhu sa jednalo o hmotu viacúčelovej sály, ktorá bola vsadená do historického kontextu ako novotvar s galerijnou a inou kultúrnou funkciou (divadlo, workshopy) a s doplnením druhého krídla s obytnou funkciou. V druhom kole návrhu sa funkcie zredukovali len na obytnú-penzión so zázemím a verejnú - kaviareň v jednej celistvej hmote - akoby vsadenej "za" hmoty zachovalého historického muriva-priznaný novotvar "za" objemom starého.

Fasádne prvky - modelové skúškyModelové skúšky - overovacie náhľadové 3D modely fasádnych prvkov, ktoré sú vytvorené parametricky pomocou nástroja Grasshopper. Predsadené panely, ktoré sa objavia na fasáde administratívnej budovy.

Extreme housing
Extrémny dom - bez okien, bez dverí. Dočasná ubytovacia bunka na prežitie pre ľudí v oblastiach postihnutých činnou sopkou. Dom má tri kapiláry - komunikačnú, vetraciu a svetlomet. Postupným zasypávaním popolčeka a hromadením sopečných sutí v období sopečného dažďa sa dom postupne stráca pod zemou, ale stále funguje ako útočište.

Wednesday, 17 June 2009

Súťažný projekt Svätoplukovo námestie v Nitre - použitie princípu Voronoiovho diagramu

Architektonický koncept riešenia je založený na znovuvytvorení a zapojení verejného parteru do života námestia. Námestie je v návrhu chápané ako živý organizmus, ako živá substancia obsahujúca v sebe udalosti, situácie, funkcie, činnosti, prostredia, mikro a makropriestory, ktore definujú život v meste a priamo na námestí. Princíp tvorí popieranie uličnej čiary, kde dochádza k zotieraniu hraníc medzi domom, ulicou a námestím, parter je otvorený, stráca sa uzatvorenoť prostredí a hranice medzi interiérom a exteriérom. Užívateľ kontinuálne prechádza mezi priestormi otvorenými a polootvorenými, medzi veľkopriestormi a malopriestormi.Živý organizmus prostredí a ich rôznych mierkových kvalít je v návrhu geometricky abstrahovaný do Voronoiovho diagramu, ktorý je práve jeho predstaviteľom a grafickým vyjadrením. Voronoiov diagram je tu použitý ako východisko generovania novej urbanistickej štruktúry. Je vytvorený na podklade náhodne zvoleného mraku bodov v priestore, ktorých počet a vzájomné vzdialenosti závisia od predpokladanej koncentrácie udalostí, funkcií, pohybov a interakcií v priestore námestia v navrhnutej základnej urbanistickej figúre. Vzniká tak algoritmická sústava polí, ktorých ďalšia analýza vzájomných vzdialeností tvorí základnú schému novej priestorovej štruktúry. Pri zohľadnení základnej urbanistickej figúry a súčasnej výšky ríms okolitej zástavby je navrhnutá výšková mapa , ktorá je aplikovaná na novovytvorenú Voronoiovu štruktúru. Výsledkom je optimalizovaná „ideálna“ hmotovo-priestorová skladba s vlastnou zapamätateľnou identitou a s možnosťou výhľadov na panorámu Horného a Dolného mesta.Novotvar tvorí zároveň prechod medzi drobnou historickou zástavbou a dominantnou mierkou divadla a je vyrovnaným protipólom jeho doteraz jednoznačnej pozície. Je to nový vstup do kontextu historického miesta a prostredia a súčasne s ním spoluvytvára jeden organický celok. Novokoncipovaná skladba sa tak stáva ďalším symbolom mesta, novou ikonou, ktorá sa podieľa na vytváraní nového mestského prostredia 21.storočia.

Geometria novej zástavby je algoritmicky vytvorená pomocou nástroja Grasshopper, ktorého vstupné dáta boli modifikované Rhinoscriptom. Uverejňujem algoritmickú schému s vyznačením väzieb jednotlivých krokov v Grasshopperi a rhinoscriptovú analýzu diagramu.


Rekonštrukcia objektov 53/55, Janáčkovo nábrežie v Prahe


V rámci spolupráce s arch. ateliérom MCA atelier s.r.o. a Ing. arch. Miroslavom Cikánom som sa podieľal na projekte rekonštrukcie dvoch činžovných domov na Janáčkovom nábreží v Prahe. Objekty s popis. číslami 53 a 55 boli postavené v dobe Josefa Zítka, autora projektu Nár. divadla v Prahe. V objekte 53 dokonca sám Josef Zítek býval. Neorenesančné domy v lokalite Janáčkovho nábrežia boli adaptované z kancelárskych priestorov na pôvodnú funkciu - bývanie. Vznikli tak veľkolepé byty už so štandardami súčasných náročných požiadaviek mestského bývania.

Súťaž - Pamätníky Obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989, Košice - spol. Mgr. art. Peter Harničár
V spolupráci so sochárom Mgr. art. Petrom Harničárom vznikol súťažný návrh do Košíc. Výtvarník Peter Harničár je autorom výtvarného diela Pamätníkov a je aj autorom uverejnených kresieb . ARCH.A riešila architektonické riešenie.

Pamätník - pamätníky ako ucelené sochárske dielo pozostáva z 21 kamenných blokov, vytvorených z jedného materiálu – tmavej žuly. Bloky majú vyabstrahovanú formu, ktorá obsahuje kontrast medzi hrubými a jemnými citlivými sochárskymi zásahmi a zároveň vysoko leštenými plochami. Kamenné objekty sú nositeľmi viacerých významov a odkazujú na ľudí, ktorí v dramatických udalostiach bojovali za slobodu a demokraciu a boli ich hlavnými hrdinami. Bloky v nadživotnej veľkosti (2700 mm) sú nepravidelne a voľne rozmiestnené po celej riešenej ploche ako memento udalostí. Použitie kameňa a konkrétne tmavej žuly ako materiálu pre objekty má svoj význam a opodstatnenie v jeho výnimočných vlastnostiach. Predstavuje silu, ktorá odkazuje na vzdor a odhodlanie ľudí, symbolizuje čas, je trvanlivý, stály a vysoko odolný voči vplyvom počasia.
Koncept pamätníkov v sebe zahŕňa i určité bližšie prepojenie súčasných aj budúcich generácií, ktoré sa budú voľne pohybovať medzi kamennými blokmi a zároveň sa tak na istý časový úsek stanú súčasťou kompozície.
Tento moment je podporený i vysoko leštenými reflexnými plochami, resp. fragmentami konkrétnych blokov, kde sa sami návštevníci v zrkadlenej zmatnenej podobe uvidia. Zároveň sa v odrazoch evokujú bojujúce masy v daných udalostiach, kde sú čitateľné emócie, hnutia, pnutia, sily davu ako aj výnimočnosť jednotlivcov, ktorí zodvihli ruku proti totalite, útlaku a neslobode.

Memoriál obetiam leteckej katastrofy, Hejce, Maďarsko

Revitalizácia SNG, Bratislava

Friday, 8 May 2009

Vizualizácie a návrh drobnej architektúry - priestor hradobného parkánu v JihlaveSúťažný návrh do Jihlavy - spolupráca s ateliérom Saem a architektkou Janou Hejdovou. Vizualizácie a návrh drobnej architektúry.

Vizualizácie - Bastion Božích múk, Praha 2


Vizualizácie súťažného návrhu Bastion Božích múk v Prahe 2. Víťazný návrh kolektívu MCA atelier sro.
link: prezentácia návrhu na serveri stavbaweb.cz

Vizualizácie - predajne Pražský hrad


Ďalšia séria vizualizácií pre ateliér MCA je riešenie interiérov predajní upomienkových predmetov Pražského hradu. Obrazáreň, Stredný trakt Nového paláca, Predsálie Vladislavského sálu a Zelená svetlica.

Vizualizácie - priestory nového úradu MČ Praha 1
Pre ateliér MCA atelier sro v Prahe ARCH.A vypracovala sériu vizualizácií pre marketingové účely. Prvá séria vizualizácií je návrh riešenia priestorov úradu MČ Praha 1 vo Vodičkovej ulici.