Saturday, 8 October 2011

EMERGENCIA V ARCHITEKÚRE


Príspevok z doktorandského workshopu 05/2011 na FA ČVUT v Prahe: Emergencia v architektúre - úvod do problematiky.

Anotácia: Emergencia ako jav, o ktorom hovoríme v súvislosti s ďalšími vednými disciplínami sa začína v súčasnosti objavovať i v kontexte architektúry ako základ tvorivých postupov pri vytváraní konceptu alebo vzniku architektonickej formy.

Táto nová paradigma chápania vzťahov častí k ich celku a matematických princípov a zákonov pri vzniku geometrických foriem, štruktúr, priestorových prvkov a ich vzájomných väzieb je východiskom a teoretickým základom súčasnej architektonickej tvorby, ktorá nie je dostatočne prebádaná a pochopená z hľadiska tvorivých postupov a procesov.

Dizertačná práca bude sledovať vo viacerých reálnych prípadových štúdiách tvorivý proces, ktorého modelom je jav emergencie a bude ho popisovať. Cieľom dizertačnej práce je teda predstaviť jav emergencie a jeho východiská ako tvorivú stratégiu aplikovateľnú vo viacerých merítkach v procese architektonického návrhu a exaktne popísať konkrétne emergentné tvorivé procesy z hľadiska použita digitálnych parametrických a simulačných techník.


Tuesday, 6 September 2011

Točité schodisko v administratívnej budove MPK Karlín

Rôzne tvarové koncepty, finálny návrh a prvé zábery z realizácie točitého schodiska v administratívnej budove Main Point Karlín v Prahe v hlavnej vstupnej lobby. Návrh vznikol v spolupráci s architektonickou kanceláriou DaM spol. s r.o. (Petr Malinský, Jiří Hejda, Jiří Chlumský, Robin Müller, Lenka Kadrmasová). Statika schodiska: Interstat s.r.o. , Ing. Martin Čvančara. Foto: archív ARCHA:3D, DaM,  internetový zdroj iDnes, autor fotografie Michal Šula, Mafra: 
http://praha.idnes.cz/kancelarska-budova-main-point-v-karline-otevrela-kavarnu-pey-/praha-zpravy.aspx?c=A120713_225743_domaci_brd.


Ideové návrhy: 

Monday, 15 August 2011

Kresebné štúdie / koncepčné skice - rekonštrukcia usadlosti v Prahe - bytové domy


Tuesday, 14 June 2011

Parametrický návrh - obytné veže - koncept

Koncept obytných veží v Prahe - parametrický model postavený v module Grasshopper. Model umožňuje vygenerovať veľké množstvo tvarových variant, ktoré je možné ďalej modifikovať a obsahuje i okamžitú kontrolu splnenia všeobecných technických požiadaviek na odstupy k obytným budovám, tzv. OTP pomocou sklopených pohľadov. Po optimalizovaní formy na základe skriptovej kontroly vzniká dynamická forma výškových stavieb.


Schéma naskriptovania delenia budovy a sklopených pohľadov:
Model budovy varianta Améba- algoritmická schéma: