Saturday, 8 October 2011

EMERGENCIA V ARCHITEKÚRE


Príspevok z doktorandského workshopu 05/2011 na FA ČVUT v Prahe: Emergencia v architektúre - úvod do problematiky.

Anotácia: Emergencia ako jav, o ktorom hovoríme v súvislosti s ďalšími vednými disciplínami sa začína v súčasnosti objavovať i v kontexte architektúry ako základ tvorivých postupov pri vytváraní konceptu alebo vzniku architektonickej formy.

Táto nová paradigma chápania vzťahov častí k ich celku a matematických princípov a zákonov pri vzniku geometrických foriem, štruktúr, priestorových prvkov a ich vzájomných väzieb je východiskom a teoretickým základom súčasnej architektonickej tvorby, ktorá nie je dostatočne prebádaná a pochopená z hľadiska tvorivých postupov a procesov.

Dizertačná práca bude sledovať vo viacerých reálnych prípadových štúdiách tvorivý proces, ktorého modelom je jav emergencie a bude ho popisovať. Cieľom dizertačnej práce je teda predstaviť jav emergencie a jeho východiská ako tvorivú stratégiu aplikovateľnú vo viacerých merítkach v procese architektonického návrhu a exaktne popísať konkrétne emergentné tvorivé procesy z hľadiska použita digitálnych parametrických a simulačných techník.